Triumph

Acclaim 1.3 81-84

Honda Civic 1.3 SL 80-83